Informace k odpadovému hospodářství za rok 2023 - vyhodnocení

Svozový kalendář na rok 2024

Svozový kalendář na rok 2023

Informace k odpadovému hospodářství za rok 2022 - vyhodnocení


Certifikáty zpětného odběru za rok 2022 - EKOKOMElektrowin Asekol

Svozový kalendář na rok 2022

Certifikáty zpětného odběru za rok 2021 - EKOKOM, Elektrowin a Asekol

Informace k odpadovému hospodářství za rok 2021 - vyhodnocení

Svozový kalendář na rok 2021


Připomínáme občanům, že od ledna 2021 se začíná svážet Biologicky rozložitelný odpad od domu (hnědá popelnice). Kompostárna za hřbitovem bude i nadále sloužit k odložení BIO odpadu, který se do popelnice nevejde. Prosíme, nepřetěžujte popelnice na BIO. Maximální hmotnost odpadu v popelnici nesmí překročit 90 kg. Při překročení hmotnosti hrozí poškození popelnice i svozového auta.
Děkujeme

Informace k odpadovému hospodářství za rok 2020 - vyhodnocení

Svozový kalendář pro rok 2020 a leták o třídění odpadů

Nový systém třídění odapdů od července 2020

Vážení občané, jak jste se již mohli dočíst v obecním zpravodaji nebo na webových stránkách obce, obec plánuje změnu způsobu svozu odpadů. Nahradit pytlový systém svozu svozem nádobovým. Touto změnou se snažíme připravit se na další zpřísňování zákonných předpisů, navyšování nákladů na nakládání se směsným odpadem nebo zákaz skládkování tohoto odpadu. Řada z vás již využila možnosti třídit v pohodlí domova do plastových pytlů a za to jim patří velký dík. Ovšem ani tento systém ještě není pro naši obec úplně optimální. Rádi bychom ušetřili náklady na pořízení jednorázových pytlů, které se pohybují ročně v řádech desítek tisíc korun a tyto peníze pak investovali jinde.

Jak bude nový systém vypadat?

Každá domácnost, ve které je přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba, dostane zdarma do zápůjčky popelnici na plast, papír a biologicky rozložitelný odpad. Nádoby na papír, plast i bioodpad Vám budou pravidelně sváženy přímo od domu. Co se týká bioodpadu, zde je dobré upozornit, že domácí kompostování je stále nejlepším způsobem nakládání s bioodpadem a prosíme tedy, využívat hnědých nádob s rozmyslem a dávejte přednost domácím kompostérům. A až bioodpad, který si nechcete dát do kompostu (např. citrusy, plesnivé ovoce, apod.), uložte do hnědých nádob. Frekvence svozu jednotlivých nádob bude pro plast – 1 x 28 dní a pro papír 1 x 56 dní. Frekvenci svozu bioodpadu Vám sdělíme na konci roku 2020. Pochopitelně si tuto informaci nebudete muset pamatovat. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový den.

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu, kdy každá domácnost má nádoby na tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné odpady nikam nosit. A nemůže se ani stát, že byste dorazili na sběrné hnízdo k přeplněným kontejnerům, kam již odpad uložit nemůžete. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže. Pokud se správně třídí odpady, pak na skládky nejsou ukládány stovky tun směsného komunálního odpadu. Proč je tento systém výhodný také pro obec? Převážná část měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla jakousi „výkupní cenu“. Čím více vytřídíme, tím více dostaneme zaplaceno. Zároveň se o vytříděné množství sníží množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. Toto bude velmi důležité, pokud bude schválen nový zákon o odpadech, který plánuje postupné navyšování ceny za uložení toho odpadu na skládku, tak aby skládkování bylo nejméně výhodným způsobem, jak s odpadem nakládat. Je pravdou, že nahrnout odpad do jámy a zasypat není zrovna řešením vhodným pro 21. století.

Jak a kdy to bude?

Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít fungovat od července 2020. Nádoby na tříděný odpad již obec obdržela, a jakmile to situace dovolí, budeme je rozmisťovat mezi vás. Jedna sada popelnic do každé domácnosti, bytové domy budeme řešit individuálně podle potřeb. Chalupářům popelnice poskytneme po dohodě v případě, že jich budeme mít dostatek. Ve stanoveném termínu obec zajistí rozvoz popelnic přímo do domu. První vývoz nových nádob bude ještě upřesněn a zcela jistě o něm budete informováni.

Kdo bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?

Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné náklady! Obec získala prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná dotaci na nákup nádob na tříděné odpady ze Státního fondu životního prostředí ČR, tedy z financí Evropské unie. Jaroměřice hradí ze svých prostředků pouze 15% podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob. Pokud to bezpečnostní situace ve státě dovolí, dozvíte se detaily o zavedení tohoto nového systému nakládání s komunálním odpadem na diskuzní „ekologicko-popelářské“ besedě, jejíž termín bude včas oznámen. Na závěr besedy proběhne i veřejná rozprava s občany, kde se Vám budeme snažit zodpovědět případné dotazy.

Pytlový sběr tříděných odpadů   "dům od domu" pro rok 2020

Svoz pytlů s tříděnými odpady "dům od domu" - papír, plast, PET lahve, nápojové kartony a drobný kov bude v 1. pololetí 2020 probíhat podle svozového kalendáře pro rok 2020 vždy poslední úterý v měsíci. Ve 2. pololetí dostanou domácnosti popelnice na tříděný odpad - papír, plast a svoz bude probíhat přímo od domu dle svozového kalendáře, který bude včas zveřejněn.

Perníková popelnice 2018 aneb třídění odpadu přináší své ovoce

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů každoročně vyhlašuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. společně s Pardubickým krajem. Pořadí obcí je výsledkem celoročního sběru tříděného odpadu, respektive množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za celý rok 2018. V tomto roce obce soutěžily už po dvanácté a byly rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Naše obec v kategorii od 301 do 2 000 obyvatel obsadila 3. místo za obcí Čeperka a městem Seč. Poděkování patří všem aktivně zapojeným občanům i zaměstnancům obce, kteří se o tříděný odpad starají.
V příštím roce bychom rádi občanům ještě zjednodušili třídění odpadů zavedením systému door-to-door, což znamená, že každé popisné číslo dostane přímo domů popelnice na plast, papír a bioodpad. Pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci, mohli by občané takto třídit již o prázdninách příštího roku.

Mgr. Iveta Glocová

 

Domovní odpad

Svoz komunálního odpadu občanů je smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SUEZ Boskovice. Svoz je čtrnáctidenní a v roce 2019 probíhá každý lichý týden vždy ve čtvrtek. Případné reklamace nevyvezených nádob přijímá dispečer firmy SUEZ Boskovice.

Tříděný odpad

Obec je zapojena do kolektivního systému společností ASEKOL, EKO-KOM, EKOLAMP, ECOBAT, ELEKTROWIN a REMAT. V obci se separují následující komodity: papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje, bioodpad, nápojové kartony a textil. Kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny v obci v 8 lokalitách (hnízdech):
před prodejnou COOP Jednota - papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy, jedlé oleje a textil
Pila – sklo, plast, papír 
Nadevsí sídliště u horní bytovky – sklo, plast
Nadevsí zastávka – plast, papír
Nový Dvůr zastávka – sklo, plast, papír, kovy, textil 
Dolní kout – sklo, plast. papír
Základní škola – papír, plast
Račany - papír, plast, skloPytlový sběr tříděných odpadů   "dům od domu" pro rok 2019

Svoz pytlů s tříděnými odpady "dům od domu" - papír, plast, PET lahve, nápojové kartony a drobný kov bude probíhat podle svozového kalendáře pro rok 2019 vždy poslední úterý v měsíci mimo prosinec 2019:

29. ledna 30. července
26. února 27. srpna
26. března 24. září
30. dubna 29. října
28. května 26. listopadu
25. června 17. prosince

 

Další místa zpětného odběru


Na Centru života a podnikání č.p. 200 ve vstupní hale můžete odevzdat do kontejnerů drobné vyřazené elektrozařízení. V základní škole a prodejně potravin pak je možné uložit vybité baterie.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr najdete na adrese Jaroměřice 477,       49,6278533N, 16,7508700E

Provozní doba:
středa  od 15 do 17 hodin
sobota od 09 do 11 hodin

Odpovědná osoba:
Jakub Filip, telefon 773 705 429
Drahoš Kovář, telefon 774 086 381


Na sběrné dvoře můžete odevzdat:
papír
plast
PET lahve
nápojové katrony
kovy
sklo včetně tabulového skla
jedlé oleje
objemný odpad
nebezpečný odpad
vyřazené elektrozařízení - televize, monitory, bílou elektroniku, drobné elektro
úsporné žárovky a zářivky
biologicky rozložitelný odpad

 

 Galerie fotografií